Yazım Kuralları

                                                                 TERAM Makale Yazım Kuralları

            TERAM’a gönderilen makalelerin terörizm ve radikalleşme ile mücadele literatürüne katkı sağlayacak nitelikte olması arzu edilmektedir. Makalelerin aşağıda belirtilen şekil şartlarını taşıması ve info@teram.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Makale ve raporlar TERAM yayın kurulu tarafından onaylanmasını müteakip www.teram.org adresinde yer alan web sayfasında yayımlanabilir.  

        Makalelerde ve raporlarda yer alan görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile TERAM’ın görüşü niteliğini taşımaz. Çalışmanın içinde olabilecek hatalı, eksik atıflardan veya çarpıtmalardan yazar sorumludur. Yayımlanan her araştırmaya ait verilerin 5 yıl süre ile yazar tarafından saklanması zorunludur. Yayımlanan yazılar için telif hakkı ücreti ödenmez, yazar tarafından telif ücreti talep edilmez. Yazarlar yazılarının telif haklarını TERAM'a devrettiklerini kabul ederler. 

            Makale/rapor ile birlikte, 50-75 kelime aralığında hazırlanmış kısa öz geçmiş ve bir adet yazara ait fotoğraf yazar tarafından gönderilir.

Makale Metin Esasları

 1.        TERAM’a gönderilen yayınlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzu esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır, Türkçe’nin tüm kurallarına uygun olmalıdır.

2.     TERAM’a gönderilen makaleler, dipnotlar dâhil en az 4000 en fazla 7000 kelime olmalıdır. Kitap ve film analizler / incelemeleri 1000-1500 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

3.         Hazırlanan çalışmaların amacı bir cümle halinde mutlaka belirtilmelidir. Yazı “GİRİŞ” bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Son bölüm, “SONUÇ” bölümü olmalı ve bu bölümü takiben “KAYNAKÇA” ile varsa “EKLER” yer almalıdır. Ekler isimlendirilirken; “EK-A”, “ EK-B” şeklinde sıralanmalıdır. Bölüm Başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. (Örnek: GİRİŞ)

4.         Yazar / yazarların adı, makale başlığının hemen altında ve sağa yaslı olarak yazılmalı; yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum/kuruluş adı ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 10 punto olarak belirtilmelidir.

5.         Makale metinleri Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, hizalama iki yana yaslı olmalı, satır/paragraf başları için 1 cm tab bırakılmalıdır.

6.         Kenar boşlukları sağ: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, üst: 2,5 cm, kâğıt ölçüsü A4 olacak şekilde hazırlanmalıdır.

7.         Her tablo ve şekil için sıra numarası verilmeli (Tablo 1, Şekil 1 vb.) tablo ve şekillerin başlığı üstte bulunmalı, ortalanmış ve ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 puntoda yazılmalıdır.

8.         Makalelerde açıklık getirilmek istenen hususlar için dipnotlara yer verilebilir.

9.         Teknik terimler tırnak içinde yazılmalı veya açıklanmalı, ihtiyaç duyulduğu takdirde yabancı dilden çevrilen terimlerin yabancı dil karşılığı parantez içerisinde belirtilmelidir.

10. Kısaltmalar metin içerisinde ilk kullanıldığında önce açık hali ve parantez içerisinde kısaltma yazılmalı, metnin devam eden bölümlerinde açık hali değil sadece kısaltma kullanılmalıdır. (Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM))

11.    Makale metni içerisinde bölümler aşağıdaki şekilde ayrılmalıdır.

            1.         Birinci Başlık

                        a.         İkinci Başlık

                                   (1)       Üçüncü Başlık

                                               (a)        Dördüncü Başlık

                                                           (I)        Beşinci Başlık

12. Atıflar için APA 7  kuralları kullanılmalıdır. Yazım kurallarıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

 

- Metin içinde yapılacak atıflar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu atıf sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynaklara yapılan atıf örnekleri gösterilmiştir:

- Baysal (1992) örgütün başlıca faaliyetleri ise manastırlarını tahrip etmek, borçların geri alınmasını önlemek için tefecilerin………………… (s. 1).

- Tarihsel bakış açısının yanı sıra politik şiddetlerini ve kendilerini meşrulaştırma adına ………………..  (Baysal, 1982, s.19).

- Özcan’ın 2004’te yaptığı çalışmaya göre ………………………………. (s. 14).

- Radikalleşmenin günümüzde bu derece önemli bir düzeye ulaşmasının açıklanmasında akademisyenler (Birhan ve Karmer, 1996, s.45; Tarhun, 2005a, ss.31-35; Erkin, 2001, s. 44) gibi faktörlerden…………………………………………………………….

- More ve Ash (1982, s.898) tarafından ortaya konulan……………………….…

- Metin içerisinde alıntı yapılan sayfa numarasını belirtmek için yazar adı ve eser yılının ardından tek sayfa için s., daha fazla sayfa için ss. ifadesi kullanılmalıdır.

(Özgül, 1988, s. 19) ya da (Özgül, 1988, ss. 195–204).

- Aynı yazar veya yazarların farklı çalışmalarında, çalışma tarihi daha eski olan önce yazılmalıdır. Aynı yazarın veya yazarların aynı tarihlerdeki çalışmalarında “a”, “b” şeklinde harfler, çalışmanın yapıldığı yılın yanına yazılmalıdır.

- Bir yazarın düşüncelerinin yeniden ifade edilmesi zorsa veya anlamını yitirecekse 40 kelimeden daha fazla olmayan atıflarda kaynaktan alınan ifade tırnak işareti içinde belirtilerek yazılmalı ve o ifadenin bulunduğu sayfanın numarası belirtilmelidir. Örneğin: (Özen, 2009, s. 17).

- Eğer 40 kelimeden daha fazla atıf yapılması gerekiyorsa alıntı yapılan kısım, iki sekme içeriden, tırnak içinde yazılmalı, en sonuna alıntı yapıldığı yerdeki paragraf (para. 5) veya sayfa numarası (s. 85) belirtilmelidir.

- Yazar ismi belirtilmemiş bir çalışmaya atıf yapılması gerekiyorsa ve bu çalışma süreli bir yayındaysa yayının ismi, yazar olarak belirtilebilir. Örnek:  (Adalet Bakanlığı, 1999).

- Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya atıf yapılacaksa çalışmalar alfabetik sıraya göre ve aralarına noktalı virgül konularak yazılmalıdır. Örnek: (Bural, 2010; Başaran ve Erkmen, 1989).

- İkincil kaynaklar, (Bural, 1994’ten akt. Baki, 2003).

Ardıç’ın (2013), Yalçınkaya’dan (1994) aktardığına göre ………………............ şeklinde ifade edilerek ikincil kaynaklardan atıf yapıldığı belirtilmelidir.

Kaynakça Yazımı Esasları

- Kaynakça 11 punto olarak, önce ve sonra 6nk ve 1 satır aralığında ve soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenecektir.

- Kaynakça ikinci satırdan itibaren 1 cm içeride olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Kaynakçada, kitaplarda sayfa numaraları belirtilmeyecek, makalelerde derginin ilgili sayfa aralığı belirtilecektir.

- İnternet kaynaklarında erişim tarihi mutlaka belirtilecektir.

- Kaynakça ile ilgili ayrıntılı hususlar için APA’nın (American Physchology Association) bilimsel yazı kriterlerine, Publication Manual of American Psychological Association veya Dergi Park Yazım Kuralları’na bakınız.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157267

- Kaynakçada yazar sadece soyadının baş harfi büyük, adının ise ilk harfi olacak şekilde aşağıda verilen örneklerde olduğu şekilde yazılacaktır.

- DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına eklenecektir.

Tek yazarlı kitap

Tunalı, V. (2016). Sosyal ağ analizine giriş. Nobel Yayıncılık.

İki yazarlı kitap

Beyit, S. ve Vancı, P. (2018). Dünyada yöneticilik. (Ü. Şensoy, Çev.) İş Bankası Yayınları.

Editörlü kitap

Tripathy, B.K., Sooraj, T.R. ve Mohanty, R.K. (2018). Big data techniques in social network analysis. Panda, M., Abraham, A. ve Hassanien, A.E. (Ed.). Big data analytics: A social network approach içinde. (ss.47-67). CRC Press.

İnternet sayfası

McFadden, C. (02 Temmuz 2020). A chronological history of social media. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021. https://interestingengineering.com/a-chronological-history-of-social-media.

Makale

McIntyre, K. E. (2014). The evolution of social media from 1969 to 2013: A change in competition and a trend toward complementary, niche sites. The Journal of Social Media in Society, 3(2): 5-25.

Elektronik Makale

Morris, D.R. (2009). Surprise and terrorism: A conceptual framework. Journal of Strategic Studies, 32(1): 1-27. https://doi.org/10.5703/1288284316979.

Ansiklopedi
Andaç, O. (1985). Meydan Larousse Ansiklopedisi içinde (c. 2, ss.125-135). Neşriyat Yayınları.

YouTube Video

MSB. (7 Mart 2021). Eğitim ve öğretim [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=9_5wHw6l11o

Kişisel görüşme

Nihat Ali Özcan, Ankara, 10 Ekim 2019, kişisel görüşme.

Yazarlı Gazete Yazısı

Sedat Ergin (23 Eylül 2020). Dışişleri Bakanı’ndan Mısır’a sıcak mesajlar var, Hürriyet.

Yazarı Belli Olmayan Gazete Yazısı

NTV. (23 Eylül 2020).  AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı.

Yazarı Belli Olmayan Raporlar, Sonuç Bildirileri vb.

The Berlin Conference on Libya Conference Conclusions, Berlin, 19 Ocak 2020.

Yayımlanmamış Çalışmalar

Ahlat, C. (2020). Uluslararası siyaset. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kongre Bildirileri

Semih, G. ve Akçalı, U. (2011). Türkiye’de terörizm. Kantar, G. (Ed.), 1.Uluslararası Terörizmle Mücadele Kongresi bildiriler kitabı içinde (ss. 110-114). İstanbul: ASOS. doi:10.21733789654781.445

 

https://www.soccerplayerkits.comhttps://www.mlbonlinepro.com https://www.arsenalfootballpro.com https://www.blackhawksplayeruniform.com https://www.lagalaxysoccershop.com https://www.collegeplayershop.com https://www.mlsplayershop.com https://www.uefaclubjersey.com https://www.nationalsoccershirt.com https://www.mlbplayershop.com https://www.hockeythrowbackshop.com https://www.lakingsplayershop.com https://www.chelseaplayerstore.com https://www.juventusplayershop.com https://www.goldenknightsplayershop.com https://www.bluesplayershop.com https://www.jordangearonline.com/michael-jordan-jerseys-youth https://www.atleticomadridplayershop.com https://www.basketballplayershop.com https://www.romaplayeronline.com https://www.manchestercityplayershop.com https://www.acmilanplayeronline.com https://www.barcelonaplayeronline.com https://www.hotspurplayeronline.com https://www.napoliplayeronline.com https://www.liverpoolplayeronline.com https://www.cavaliersplayeronline.com https://www.warriorsplayeronline.com https://www.hockeyplayeronline.us https://www.patriotsplayeronline.com https://www.soccerplayerjersey.com https://www.bayernmunchenplayershop.com https://www.intermilanplayershop.com https://www.barcelonaplayershop.com https://www.nflplayeruniform.com https://www.realmadridprostore.com