• Communitate valemus...
  • Telefon: +90 312 441 11 50

Yazım Kuralları

                                                                 TERAM Makale Yazım Kuralları

            TERAM’a gönderilen makalelerin terörizm ve radikalleşme ile mücadele literatürüne katkı sağlayacak nitelikte olması arzu edilmektedir. Makalelerin aşağıda belirtilen şekil şartlarını taşıması ve info@teram.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Makale ve raporlar TERAM yayın kurulu tarafından onaylanmasını müteakip www.teram.org adresinde yer alan web sayfasında yayımlanabilir.  

        Makalelerde ve raporlarda yer alan görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile TERAM’ın görüşü niteliğini taşımaz. Çalışmanın içinde olabilecek hatalı, eksik atıflardan veya çarpıtmalardan yazar sorumludur. Yayımlanan her araştırmaya ait verilerin 5 yıl süre ile yazar tarafından saklanması zorunludur. Yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez, talep edilmez.

            Makale/rapor ile birlikte, 50-75 kelime aralığında hazırlanmış kısa öz geçmiş ve bir adet yazara ait fotoğraf yazar tarafından gönderilir.

Makale Metin Esasları

 1.        TERAM’a gönderilen yayınlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzu esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır, Türkçe’nin tüm kurallarına uygun olmalıdır.

2.     TERAM’a gönderilen makaleler, dipnotlar dâhil en az 4000 en fazla 7000 kelime olmalıdır. Kitap ve film analizler / incelemeleri 1000-1500 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

3.         Hazırlanan çalışmaların amacı bir cümle halinde mutlaka belirtilmelidir. Yazı “GİRİŞ” bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Son bölüm, “SONUÇ” bölümü olmalı ve bu bölümü takiben “KAYNAKÇA” ile varsa “EKLER” yer almalıdır. Ekler isimlendirilirken; “EK-A”, “ EK-B” şeklinde sıralanmalıdır. Bölüm Başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. (Örnek: GİRİŞ)

4.         Yazar / yazarların adı, makale başlığının hemen altında ve sağa yaslı olarak yazılmalı; yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum/kuruluş adı ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 10 punto olarak belirtilmelidir.

5.         Makale metinleri Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, hizalama iki yana yaslı olmalı, satır/paragraf başları için 1 cm tab bırakılmalıdır.

6.         Kenar boşlukları sağ: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, üst: 2,5 cm, kâğıt ölçüsü A4 olacak şekilde hazırlanmalıdır.

7.         Her tablo ve şekil için sıra numarası verilmeli (Tablo 1, Şekil 1 vb.) tablo ve şekillerin başlığı üstte bulunmalı, ortalanmış ve ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 puntoda yazılmalıdır.

8.         Makalelerde açıklık getirilmek istenen hususlar için dipnotlara yer verilebilir.

9.         Teknik terimler tırnak içinde yazılmalı veya açıklanmalı, ihtiyaç duyulduğu takdirde yabancı dilden çevrilen terimlerin yabancı dil karşılığı parantez içerisinde belirtilmelidir.

10. Kısaltmalar metin içerisinde ilk kullanıldığında önce açık hali ve parantez içerisinde kısaltma yazılmalı, metnin devam eden bölümlerinde açık hali değil sadece kısaltma kullanılmalıdır. (Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM))

11.    Makale metni içerisinde bölümler aşağıdaki şekilde ayrılmalıdır.

            1.         Birinci Başlık

                        a.         İkinci Başlık

                                   (1)       Üçüncü Başlık

                                   (a)        Dördüncü Başlık

                                               (I)        Beşinci Başlık

12. Atıflar için APA 7 veya Chicago kuralları kullanılmalıdır. Yazım kurallarıyla ilgili örnekler aşağıdadır.