Bildiri Öneri Formu Yazım Kuralları

                                                                                   

İKİNCİ TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

“Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024)”

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri Özeti

Kongreye gönderilecek tüm çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, başka bir dilden Türkçeye çevrilerek hazırlanmamış olmalıdır.

Bildiri özetleri, Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” olarak her ikisi birden hazırlanarak gönderilecektir.

Bildiri özetinde çalışmanın "amacı", "önemi", "yöntemi", "sınırlılıkları" ve "elde edilen bulgular" açık olarak ifade edilmelidir. Bildiri özetleri en fazla 450 kelime sınırları içerisinde hazırlanmalıdır.

Bildiri özeti, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, önce ve sonra 6nk ve birden çok 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

Bildiri özeti başlığı (Türkçe ve İngilizce) Times New Roman 12 punto, koyu (bold) ve sayfaya ortalanmış olmalı, kelimelerin tüm harfleri büyük olmalıdır. 

Bildiri özetinin ardından, Times New Roman, 12 punto ve italik olarak, en az 5 en çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.

Bildiri özeti başlığından bir sonraki satıra sola yaslı şekilde yazarın adı ve soyadı yazılmalı, soyadının bitimine (*) işareti konulmalıdır. İlk sayfanın sonuna ise, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın unvanı, kurumu, elektronik posta adresi ve ORCID numarası (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde, 10 punto ile yazılmalıdır.

Örnek: Dr.Öğr.Üyesi,  Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, erhaankara@gmail.org, ORCID: 0XX0-00XX-3XX5-2XX8

Bildiri Tam Metni

Bildiri tam metni, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, önce ve sonra 6nk ve birden çok 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

Bildiri tam metni, dipnotlar ve kaynakça dâhil en az 4.000 en fazla 8.000 kelime olmalıdır.

Bildiri tam metni başlığı (Türkçe ve İngilizce) Times New Roman 12 punto, koyu (bold) ve sayfaya ortalanmış olmalı, kelimelerin tüm harfleri büyük olmalıdır. 

Bildiri tam metni başlığından bir sonraki satıra sola yaslı şekilde yazarın adı ve soyadı yazılmalı, soyadının bitimine (*) işareti konulmalıdır. İlk sayfanın sonuna ise, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın unvanı, kurumu, elektronik posta adresi ve ORCID numarası (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde, 10 punto ile yazılmalıdır.

ÖZET ve ABSTRACT başlıkları, hepsi büyük harflerle Times New Roman, 12 punto yazılmış şekilde (ÖZET / ABSTRACT şeklinde) sayfaya ortalanmış olmalıdır. Özet ve Abstract bölümlerinin içeriği 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Times New Roman ve 10 punto, önce ve sonra 6nk ve birden çok, 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

Özet ve Abstract bölümünün ardından, Times New Roman, 10 punto ve italik olarak, en az 5 en çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.

Özet ve Abstract da çalışmanın amacı, yöntemi, varsayımı ve sonucu kısaca belirtilmelidir.

İngilizce çalışmalarda önce İngilizce “Abstract”, Türkçe çalışmalarda ise önce Türkçe “Özet” yazılmalıdır.

Kenar boşlukları sağ: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, alt: 2,5 cm, üst: 2,5 cm, kâğıt ölçüsü A4 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Üst ve alt bilgi 2,5 cm olmalıdır. Sağ ve sol girintiler 0 olarak ayarlanmalıdır.

Hizalama iki yana yaslı olmalı, satır/paragraf başları için 1 cm boşluk bırakılmalıdır.

Tam metinlerde için en fazla beş alt başlık sistemi kullanılmalıdır. Başlıklar sola yaslanmış olmalıdır. Birinci derece ana bölüm başlıklarının, büyük harf ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci derece alt bölüm başlıkları koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Üçüncü derece başlıklar koyu, italik ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Dördüncü derece başlıklar, yalnızca birinci sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Beşinci derece başlıklarda birinci sözcüğün ilk harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır.

GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKÇA başlıklarına numara verilmez ve sola yaslanarak yazılır.

Örnek;

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Terör ve Terörizm

1.1.1. Terörizmin Çeşitleri

1.1.1.1. Etnik terörizm

1.1.1.1.1. Etnik terörizmle mücadele yöntemleri

Dipnotlar Times New Roman 10 punto, önce ve sonra 6nk ve birden çok, 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Dipnot gösterimi için 1, 2, 3 şeklinde rakamlar kullanılmalıdır. Dipnot metninde alıntı yapılmış ya da bir esere atıfta bulunulmuş ise aynı dipnotta kaynakça gösterilmelidir.

Her tablo ve şekil için sıralama numarası verilmeli (Tablo 1., Şekil 1. vb.) tablo ve şekillerin başlığı üstte bulunmalı, ortalanmış ve ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 puntoda yazılmalı, başlık ile tablo ve şekil arasındaki boşluk 1 satır aralığı olmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklere ilişkin kaynaklar; ilgili tablo, şekil veya grafiğin başlığının devamına (Kaynak:) yazılmalıdır. Tablo ve şekil içeriği Times New Roman 10 punto olarak yapılandırılmalıdır (Sayfa durumuna göre 8 puntoya kadar da kullanılabilir). İstatistikler için virgülden sonra üç haneden fazlası yazılmamalıdır.

Kısaltmalar metin içerisinde ilk kullanıldığında önce açık hali ve parantez içerisinde kısaltma yazılmalı, metnin devam eden bölümlerinde açık hali değil sadece kısaltma kullanılmalıdır.

Atıflar American Psychological Association (APA) son sürümüne göre düzenlenmelidir.

- Metin içinde yapılacak atıflar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu atıf sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynaklara yapılan atıf örnekleri gösterilmiştir:

- Baysal (1992) örgütün başlıca faaliyetleri ise manastırlarını tahrip etmek, borçların geri alınmasını önlemek için tefecilerin………………… (s. 1).

- Tarihsel bakış açısının yanı sıra politik şiddetlerini ve kendilerini meşrulaştırma adına ………………..  (Baysal, 1982, s.19).

- Özcan’ın 2004’te yaptığı çalışmaya göre ………………………………. (s. 14).

- Radikalleşmenin günümüzde bu derece önemli bir düzeye ulaşmasının açıklanmasında akademisyenler (Birhan ve Karmer, 1996, s.45; Tarhun, 2005a, ss.31-35; Erkin, 2001, s. 44) gibi faktörlerden…………………………………………………………….

- Mercan ve Güngör (1982, s.898) tarafından ortaya konulan……………………….…

- Metin içerisinde alıntı yapılan sayfa numarasını belirtmek için yazar adı ve eser yılının ardından tek sayfa için s., daha fazla sayfa için ss. ifadesi kullanılmalıdır.

(Ongun, 1998, s. 19) ya da (Ongun, 1998, ss. 195–204).

- Aynı yazar veya yazarların farklı çalışmalarında, çalışma tarihi daha eski olan önce yazılmalıdır. Aynı yazarın veya yazarların aynı tarihlerdeki çalışmalarında “a”, “b” şeklinde harfler, çalışmanın yapıldığı yılın yanına yazılmalıdır.

- 40 kelimeden daha fazla doğrudan birebir alıntı yapılması gerekiyorsa alıntı yapılan kısım, sağdan ve soldan 1 cm. içeriden, tırnak içinde yazılmalı, en sonuna alıntı yapıldığı yerdeki paragraf (para. 5) veya sayfa numarası (s. 85) belirtilmelidir.

- Yazar ismi belirtilmemiş bir çalışmaya atıf yapılması gerekiyorsa ve bu çalışma süreli bir yayındaysa yayının ismi, yazar olarak belirtilebilir. Örnek:  (Adalet Bakanlığı, 1999).

- Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya atıf yapılacaksa çalışmalar alfabetik sıraya göre ve aralarına noktalı virgül konularak yazılmalıdır. Örnek: (Bilgin, 2010; Güneş ve Erkmen, 1989).

- İkincil kaynaklar, (Karadağ, 1994’ten akt. Baki, 2003).

Ardıç’ın (2013), Yalçınkaya’dan (1994) aktardığına göre ………………............ şeklinde ifade edilerek ikincil kaynaklardan atıf yapıldığı belirtilmelidir.

Kaynakça Yazımı Esasları

- Kaynakça 11 punto olarak, önce ve sonra 6nk ve 1 satır aralığında ve soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenecektir.

- Kaynakça ikinci satırdan itibaren 1 cm içeride olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Kaynakçada, kitaplarda sayfa numaraları belirtilmeyecek, makalelerde derginin ilgili sayfa aralığı belirtilecektir.

- İnternet kaynaklarında erişim tarihi mutlaka belirtilecektir.

- Kaynakça ile ilgili ayrıntılı hususlar için APA’nın (American Physchology Association) bilimsel yazı kriterlerine, Publication Manual of American Psychological Association veya Dergi Park Yazım Kuralları’na bakınız.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

- Kaynakçada yazar sadece soyadının baş harfi büyük, adının ise ilk harfi olacak şekilde aşağıda verilen örneklerde olduğu şekilde yazılacaktır.

- DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına eklenecektir.

Tek yazarlı kitap

Tunalı, V. (2016). Sosyal ağ analizine giriş. Nobel Yayıncılık.

İki yazarlı kitap

Dizdaroğlu, C. ve Vancı, P. (2018). Dünyada yöneticilik. (Ü. Şensoy, Çev.) İş Bankası Yayınları.

Editörlü kitap

Tripathy, B.K., Sooraj, T.R. ve Mohanty, R.K. (2018). Big data techniques in social network analysis. Panda, M., Abraham, A. ve Hassanien, A.E. (Ed.). Big data analytics: A social network approach içinde. (ss.47-67). CRC Press.

İnternet sayfası

McFadden, C. (02 Temmuz 2020). A chronological history of social media. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021. https://interestingengineering.com/a-chronological-history-of-social-media.

Makale

McIntyre, K. E. (2014). The evolution of social media from 1969 to 2013: A change in competition and a trend toward complementary, niche sites. The Journal of Social Media in Society, 3(2): 5-25.

Elektronik Makale

Morris, D.R. (2009). Surprise and terrorism: A conceptual framework. Journal of Strategic Studies, 32(1): 1-27. https://doi.org/10.5703/1288284316979.

Ansiklopedi

Karadağ, H. (1985). Meydan Larousse Ansiklopedisi içinde (c. 2, ss.125-135). Neşriyat Yayınları.

YouTube Video

MSB. (7 Mart 2021). Eğitim ve öğretim [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=9_5wHw6l11o

Kişisel görüşme

Nihat Ali Özcan, Ankara, 10 Ekim 2019, kişisel görüşme.

Yazarlı Gazete Yazısı

Sezgin Mercan (23 Eylül 2020). Dışişleri Bakanı’ndan Mısır’a sıcak mesajlar var, Hürriyet.

Yazarı Belli Olmayan Gazete Yazısı

NTV. (23 Eylül 2020).  AB dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı.

Yazarı Belli Olmayan Raporlar, Sonuç Bildirileri vb.

The Berlin Conference on Libya Conference Conclusions, Berlin, 19 Ocak 2020.

Yayımlanmamış Çalışmalar

Ahlat, C. (2020). Uluslararası siyaset. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kongre Bildirileri

Semih, G. ve Akçalı, U. (2011). Türkiye’de terörizm. Kantar, G. (Ed.), 1.Uluslararası Terörizmle Mücadele Kongresi bildiriler kitabı içinde (ss. 110-114). İstanbul: ASOS. doi:10.21733789654781.445

 

Bildiri yazım kurallarını pdf formatında indirmek için tıklayınız.

https://www.soccerplayerkits.comhttps://www.mlbonlinepro.com https://www.arsenalfootballpro.com https://www.blackhawksplayeruniform.com https://www.lagalaxysoccershop.com https://www.collegeplayershop.com https://www.mlsplayershop.com https://www.uefaclubjersey.com https://www.nationalsoccershirt.com https://www.mlbplayershop.com https://www.hockeythrowbackshop.com https://www.lakingsplayershop.com https://www.chelseaplayerstore.com https://www.juventusplayershop.com https://www.goldenknightsplayershop.com https://www.bluesplayershop.com https://www.jordangearonline.com/michael-jordan-jerseys-youth https://www.atleticomadridplayershop.com https://www.basketballplayershop.com https://www.romaplayeronline.com https://www.manchestercityplayershop.com https://www.acmilanplayeronline.com https://www.barcelonaplayeronline.com https://www.hotspurplayeronline.com https://www.napoliplayeronline.com https://www.liverpoolplayeronline.com https://www.cavaliersplayeronline.com https://www.warriorsplayeronline.com https://www.hockeyplayeronline.us https://www.patriotsplayeronline.com https://www.soccerplayerjersey.com https://www.bayernmunchenplayershop.com https://www.intermilanplayershop.com https://www.barcelonaplayershop.com https://www.nflplayeruniform.com https://www.realmadridprostore.com