Dernek Tüzüğü

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE

ARAŞTIRMA MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KAPSAM VE DAYANAK

Madde 1- Bu Tüzük; Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği’nin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, faaliyetleri, üyelik işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

DERNEĞİN ADI

Madde 2- Derneğin adı; “Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği”, kısa adı ise “TERAM”dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 3-

a. Derneğin Merkezi Ankara’dır.

b. Yönetim kurulu kararı ile derneğin yerleşim yeri adresi değişebilir.

c. Derneğin şubesi kurulmayacaktır. Ancak, Dernekler Kanununa uygun olarak, yeterli sayı ve talep olması durumunda yurt içinde ve yurt dışında Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açılabilir.

ç. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında diğer derneklerin kurduğu federasyonlara üye olabilir.

DERNEĞİN SİMGESİ VE RENKLERİ

Madde 4- Derneği temsil eden renkler; “kırmızı ve beyaz” renkleridir. Genel Kurul kararı ile derneği temsil eden bir simge belirlenebilir. Simge ve renkler gerektiğinde Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 5- Dernek;

a. Başta Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri olmak üzere; terör örgütleri, terörizm, terörizmle mücadele, radikalleşme ve radikalleşme ile mücadele alanlarında akademik araştırmalar yapmayı,

b. Uzun yıllardır terörizme hedef olmuş, terörizm nedeniyle çok sayıda vatandaşını kaybetmiş ve büyük maddi hasarlar almış olan Türkiye’de, terörizm ve radikalleşme ile mücadele konusunda güvenilir bilgi üretmeyi,

c. Ülkemizin terörizm ve radikalleşme ile mücadele kapsamında kazanmış olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, bu konularda araştırma yapanlara ulaştırabilmeyi,

ç. Terör örgütleri, terörizm ve radikalleşme konularında araştırmalar yaparak, kamuoyunu bilgilendirebilmeyi amaçlamaktadır.

DERNEK AMACINA YÖNELİK ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYETLERİ

Madde 6- Dernek amaçları doğrultusunda dernek yönetimi tarafından;

a. Başta ülkemize yönelik faaliyet gösteren terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütlerinin imkân ve kabiliyetlerini, ülkemize ve diğer ülkelere yönelik olası etki ve tehdit seviyelerini değerlendirmek, söz konusu terör örgütleriyle mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri geliştirmek,

b. Terörizm ve radikalleşme alanlarında akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, bu sonuçları gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak, bu amaçla araştırma kurulları kurmak,

c. Terörizm, radikalleşme, terörizmle mücadele ve radikalleşme ile mücadele konularında farkındalığı artırarak bu konularda yapılacak araştırmaları teşvik etmek,

ç. Terörizm ve radikalleşme alanlarında araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar ve kurumlar / kuruluşlar arasında iletişim ağı oluşturmak,

d. Terörizm ve radikalleşme alanlarında saha araştırmaları yapmak,

e. Gerekli izinler alınmak şartıyla araştırmalarını desteklemek maksadıyla yardım toplamak ve kabul etmek,

f. Dernek bünyesinde görev ve çalışmalar yapacak araştırma merkezleri, enstitüler, kurullar ve komisyonlar kurmak,

g. Üyelerini ve ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde, internet üzerinden veya yüz yüze olmak üzere, seminer, konferans, panel, kurs, eğitim faaliyetleri, açık oturum, sempozyum, forum gibi toplantılar düzenlemek, yarışma ve geziler organize etmek; sergi, film, video gösterisi, tiyatro ve benzeri sosyal etkinlikler gerçekleştirmek,

ğ. Dernek faaliyetlerini gerçekleştirebilmek maksadıyla her türlü tesis/araç/ekipmanı kiralamak, satın almak, kiraya vermek, satmak ve/veya işletmek,

h. Mesleki yeterlilikle ilgili eğitim, sınav, sertifikasyon ve staj programları düzenlemek,

ı. Yazılı metin, ses kaseti, cd, dvd, vcd, film, videokaset formatında doküman hazırlamak veya hazırlatmak; radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları yapmak veya yaptırmak; kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları çıkarmak, internet yayınları yapmak, satmak veya ücretsiz dağıtmak, konuyla ilgili fuar ve festivallere kurumsal olarak katılmak, fuar/festival düzenlemek,

i. İnternet sitesi kurmak, sosyal ağ hesapları açmak ve işletmek, internet ortamında seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kurs ve eğitim faaliyetleri, forum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

j. Hazırlanan akademik ve bilimsel inceleme ve makaleleri genel ağ sitesinde yayımlamak, bu makalelere yayınlarında yer vermek,

k. Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren yasal, kanunlara bağlı olarak kurulmuş, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve desteklemek,

l. Gerçekleştireceği faaliyetler kapsamında gerçek ve tüzel kişilerle mal ve hizmet alım-satımı, kiralaması yapmak,

m. Yardım faaliyetlerinde bulunmak, yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapmak,

n. Faaliyet alanı çerçevesinde kurs, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler kapsamında sertifika düzenlemek,

o. Üyelerinin aktif faaliyet gösterebilmeleri için lokal vb. tesis kurmak ve işletmek,

ö. Anı objesi, şapka, rozet vb. gibi tanıtım ürünleri yaptırmak, dağıtmak,

p. Gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği ve ihtiyaç duyulan gelirleri temin edebileceği işletme ve tesisler kurmak,

r. Terörle mücadele şehitlerimizin hatıralarının yaşatılmasına, gazilerimizin anılmasına yönelik proje ve faaliyetlere destek olmak, bu konuda faaliyetler organize etmek,

s. Kamuoyu araştırmaları yapmak, anket hazırlamak, anket düzenlemek, anket uygulamak, anket sonuçlarını değerlendirmek ve rapor haline getirmek, uygun görülenleri kamuoyu ile paylaşmak,

ş. Sportif faaliyetler, dağ yürüyüşleri, orman kampları düzenlemek,

t. Yukarıda belirtilen faaliyetlerin icrasına yönelik olarak;

(1) Üyelerinden aidat toplamak,

(2) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bağış ve teberru kabul etmek ve bunların yetkili kişilerce tahsil edilmesi sağlamak,

(3) İhtiyaç duyulan taşınır veya taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

(4)  Faaliyetlerin koordinesi, organizasyonu veya icrası için gerekli tüm harcamaları yapmak veya hizmet alımı yapmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Madde 7- Dernek; terörizm, terörizmle mücadele, radikalleşme ve radikalleşme ile mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 8- Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyan, Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş, fiil ehliyete sahip herkes Derneğe üye olmak için başvurabilir.

ÜYE OLMA USULÜ

Madde 9-

a. Derneğe üye olmak isteyen kişi, “Üye Başvuru Belgesini” doldurur, ekinde istenen diğer belgelerle beraber (adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi) bizzat veya posta yoluyla Dernek Merkezine ulaştırır.

b. Başvuru belgesinin Dernek Merkezine ulaşmasını müteakip evrak kayıt defterine kayıt yapılır.

c. Yönetim Kurulu başvuruyu inceler ve 30 gün içinde kendi içinde yapacağı toplantı sonucunda üyeliği kabul veya ret şeklinde karara bağlar. Kararı başvuru sahibine posta yoluyla yazılı olarak veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndererek bildirir. Başvurunun reddi halinde gerekçe bildirilmesi zorunluluğu yoktur.

ç. Başvuru sahibi, bu bildirime karşı Genel Kurulda gündeme alınmak üzere yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz dilekçesini Yönetim Kuruluna verir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun itiraz hakkında verdiği karar nihai karardır.

d. Üyeliğe kabul edilenler, üye kayıt defterine kaydedilir.

e. Üyelik başlangıç tarihi, başvurunun karara bağlandığı tarihtir.

ÜYELİĞE İTİRAZ

Madde 10-

a. Yönetim Kurulu, üyelik için başvuran kişilerin isim listesini askıya çıkarır. Bu listeler yedi gün süreyle askıda kalır. Askıya çıkarılan isim listesi, ayrıca derneğin internet sayfasında veya diğer uygun iletişim vasıtaları ile mevcut üyelere duyurulabilir.

b. Üyeler, başvurularla ilgili olarak Yönetim Kuruluna askı süresi içinde yazılı itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulu bu itirazları üyelik başvurusunu takip eden 30 gün içinde karara bağlar ve sonucunu ilgililere bildirir.

c. İtirazın reddine dair kararlar kesindir. İtirazın kabul edilerek üyelik başvurusunun reddine dair kararlara ise üyelik başvurusu sahibi tarafından Genel Kurulda gündeme alınmak üzere yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi Yönetim Kuruluna verilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun itiraz hakkında verdiği karar nihai karardır.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 11- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 12- Üyeler Derneğin amaçlarına ve ilkelerine uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Her üye Dernek düzenine uymak, Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için tespit edilen giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

ÜYE AİDATI

Madde 13-

a. Üyelik için bir defaya mahsus alınan giriş ödentisini ve üye olunan yıl dâhil her takvim yılı için ödenecek olan yıllık aidat miktarlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

b. Derneğe üye olarak kabul edilenler giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını kendilerine bildirilen karar tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, üyeliği devam edenler ise yıllık aidatlarını yılın ilk iki ayı içinde defaten öder.

c. Yeni üyeler, yılın hangi ayında üye olduğundan bağımsız olarak, o yıl için belirlenmiş olan giriş ödentisi ve yıllık aidatını eksiksiz olarak yatırır.

ç. Yönetim Kurulunca, giriş ödentisini veya yıllık aidatını zamanında ödemeyen üyelere, posta yoluyla yazılı olarak veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilerek hatırlatma yapılır.

Madde 14- Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin üyelikten ayrılma isteğini belirten dilekçesi yönetim kuruluna ulaştırıldığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Durum Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek üye kayıt defterine işlenir. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 15- Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

b. Giriş ödentisi veya üyelik aidatını bu tüzükte belirtilmiş olan son ödeme tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde ödememek,

c. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

ç. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

d. Sosyal ve ahlaki seviyesi ile yaşantısı Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmamak,

e.Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve/veya Derneğin toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedeleyecek söz ve davranışlarda bulunmak,

f. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

g. Ayrıca, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ilişkin suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle idari/adli soruşturma veya kovuşturma altında bulunanlar üyeliğe alınmaz, üye olanların üyelikleri, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır, üyelik hak ve borçları dondurulur. Fakat o ana kadar ödenmiş olan aidatlar geri iade edilmez. Yapılacak soruşturma veya kovuşturma sonucunda beraat ettiği takdirde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren üyelikten doğan hak ve borçlar kaldığı yerden devam eder. Fakat üyeliğin askıda bulunduğu süre içerisindeki ödenmeyen aidatlar istenmez.

ğ. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 16- Dernek Üyelik Belgesi:

Yönetim Kurulunca Dernek Üyelik Belgesi tanzim edilebilir. Bu belgeler Dernek faaliyetleri dışında kullanılamaz. Üye olmak isteyenler tarafından, üyelik belgesi ile birlikte adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir), ikametgâh belgesi (e-devletten alınabilir), iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi) Dernek merkezine teslim edilir veya posta ile ulaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 17- Derneğin Zorunlu Organları:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

Madde 18 - İhtiyaç duyulduğu takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile başka organlar da oluşturulabilir. Ancak, oluşturulacak ihtiyari organlara, yukarıda sayılan zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 19 - Organlar ile İlgili Genel Esaslar:

a. Dernek zorunlu organlarından, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görev alacaklar Genel Kurulda yapılacak seçimle belirlenir. Seçimler olağan Genel Kurul esnasında yapılır ve seçilen organlar üç yıl süre ile görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

b. Seçimler için adaylık süreci, Genel Kurul toplantısı için yapılan duyuru ile birlikte başlar ve ilan edilen toplantı başlama saatinden 48 saat önce sona erer. Aday olmak isteyen üyeler Yönetim Kuruluna başvurarak isimlerini verebilecekleri gibi, yazılı olarak da müracaat edebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

c. Kurul üyeliklerine seçilen asil ve yedek üyeler, en geç yedi gün içinde görevi teslim alır ve kendi aralarında görev bölümü yaparlar.

GENEL KURUL

Madde 20-

a. Genel Kurul:Derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

b. Genel Kurul Toplantıları:

(1) Genel Kurul, Derneğin tüzüğünün tescil ve onaylanmasından itibaren altı ay içinde ilk toplantısını yapar. Genel Kurul, Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve zamanda olağan olarak üç yılda bir Ekim ayı içerisinde toplanır. Dernek organları üç yıl için seçilir.

(2) Ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde Yönetim Kurulunca olağanüstü olarak toplanır.

c. Çağrı Usulü:

(1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

(2) Bu çağrı sonucunda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ilk toplantıda ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

(3)Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ç. Toplantı Usulü:

(1) Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

(2) Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

(3) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantıya katılanların sayısı, bu liste üzerinden tespit edilerek tutanağa bağlanır. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.                     

(5) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından, çoğunluğun sağlandığına dair tutanağın okunmasından sonra açılır.

(6) Açılışta Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Divan Başkanlığı seçilir. Divana bir başkan, yeteri kadar başkanvekili ve yazman üye seçilir. Divan Başkanlığı seçimleri açık oylama ile yapılır.

(7) Divan Başkanı seçimi tamamlandıktan sonra, toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekilleri ile birlikte imzalar. İtirazlar oy çokluğu ile çözülür.

(8) Divan, Genel Kurulda yapılacak seçimlerin tasnif ve sonuçlarını ilan eder. Genel Kurulda yapılan görüşmeleri ve alınan kararları tutanağa geçirir. Tutanağın bir nüshası, Divan Başkanlığı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir ve duyurulmak üzere üyelere gönderilir.

(9) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri gündeme ilişkin teklifte bulunabilirler. Bu teklifin gündeme alınması zorunludur. Bu tür teklifler toplantıda öncelikle karara bağlanır.

(10) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

(11) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, kendilerinin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamaz.

(12) Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ya da altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararlarda oy kullanamazlar.

(13) Genel Kurulda uygulanacak karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

(14) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kuruluna Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 21 - Genel Kurulun Çalışma, Seçim, Oy Verme ve Karar Alma Usulleri:

a. Genel Kurulun toplantı süresi, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve iki günü aşamaz. Gerekirse bu süre Genel Kurul kararıyla uzatılabilir.

b. Genel görüşme açılmadan önce, Denetim Kurulu raporları okunarak, geçen döneme ilişkin bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgeleri ile gelecek dönem çalışma programı, gelecek döneme ait bütçe tasarısı görüşülür. Daha sonra genel görüşme açılır ve Derneğin görev, faaliyet ve geleceğe yönelik planlarından oluşan politikaları üzerine dilek ve temenni görüşmeleri yapılır.

c. Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilebilmek için aday olmak veya gösterilmek gerekir.

ç. Genel Kurul; Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oy, açık sayım ile seçer.

d. Seçimlerde oy verme ve sayım işlemleri Divanın sorumluluğundadır. Divan, her sandık için sayım ve gözetim komisyonu kurar. Sayım ve gözetim komisyonu, üyeler arasında kura çekmek suretiyle oluşturulur.

e. Oylamanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurulda öncelikle karara bağlanır. Açık oylama, kabul edenlerin ellerini kaldırması ve sayılarak tutanağa geçilmesi suretiyle yapılır. Sayıma itiraz edilmesi halinde oylama derhal aynı yöntemle tekrar edilir.

f. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

g. Gizli oylama yapılacak olması halinde, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulaları üyelere dağıtılır. Üyeler tarafından oy pusulalarına kimseye gösterilmeksizin kabul veya ret oyları yazılmak (kaşeleri basılmak) ve kapatılmak suretiyle boş bir kaba atılır.

ğ. Gizli oylama yapılması halinde oyların tasnifi herkese açık olarak Divan Kurulu tarafından yapılır ve sonuç tutanağa bağlanır.

h. Talepte bulunulması halinde, kararlara muhalif kalan/itiraz eden üyelerin isimleri tutanağa yazılır.

ı. Genel Kurulun bütün görüşme ve kararları, Divan yazmanlarınca tutanağa geçirilir ve Divan üyelerinin tümü tarafından imzalanır. Seçim tutanakları, seçimden sonra Divan tarafından imzalanarak Genel Kurulda ilan edilir.

Madde 22 - Genel Kurul Dışında Toplantısız ve/veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 23 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

a.  Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi,   

b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

ç. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, kira sözleşmesi yapılması veya ayni haklar tesis ettirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

e. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin incelenmesi onaylanması,

f. Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, gerekli görüldüğünde temsilciliklerin açılması, diğer derneklerle federasyon kurulması kararı alınması,

g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ğ. Derneğin vakıf kurması,

h. Derneğin fesih edilmesi,

ı. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

i. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULU

Madde 24 - Yönetim Kurulunun Teşkili:

a. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu seçimde en çok oy alan ilk 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

b. Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini Kanunlara, Yönetmeliklere ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

c. Temsil görevi, Yönetim Kurulu tarafından, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Madde 25 - Yönetim Kurulunun Çalışma Usulleri:

a. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yapar. Bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve iki Üye seçerek bu hususta karar alır. Ayrıca Başkan tarafından yedek üyelere de “fahri görevler” verilebilir.

b. Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarını detaylı olarak açıklayan bir yönerge hazırlanabilir.

c. Yönetim Kurulu üyelerinin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Başkan, Derneğin yetkili temsilcisidir. Tüzük ve yönergelerde belirtilen görevlerin paylaşımı ile yerine getirilmesinden ve alınan kararların uygulanmasından sorumludur.

(2) Başkan Yardımcıları, kendisine verilen görevleri ve Başkanın bulunmadığı dönemlerde onun görevlerini yerine getirir. Başkan, kendi yokluğunda hangi yardımcının yerine vekâlet edeceğini belirler.

(3) Sekreter Üye, Derneğin tüm yazışma ve idari işlemlerini yürütür.

(4) Sayman Üye, Derneğin tüm mali işlemlerini yürütür.

(5) Üyeler, Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanmak suretiyle Dernek amaçları doğrultusunda özel projelere ilişkin kararları yerine getirir.

ç. Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki verir.

d. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki verir, açılacak davada derneği temsil etmek veya ettirir.

e. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını üç ayda bir defa belirlenen zaman ve yerde yapar. Ayrıca, Başkan veya en az üç Kurul üyesinin yazılı talebiyle ve tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla olağanüstü toplantı düzenleyebilir. Kurul Başkanı veya yokluğunda Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında ve üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

f. Mazeretsiz olarak üst üste üç defa veya yılda toplam altı defa toplantılara katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

g. Yönetim Kurulu asıl üyelerinde istifa vb. sebeplerle eksilme olduğunda, Genel Kurulda alınan oy sayısına göre yapılan sıralama doğrultusunda, eksilen üye sayısı kadar yedek üye göreve çağrılır.

ğ. Söz konusu eksilmeler sebebiyle, yedek üyelerin de göreve çağırılmasına rağmen, Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantısı için çağrıda bulunulur. Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

h. Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır, Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlar.

Madde 26 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c. Genel Kurulda onaylanan bütçenin uygulanmasını sağlamak,

ç. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, hizmet alımı / satımı yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

d. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

e. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

f. Genel Kurul gündemini belirlemek,

g. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

ğ. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, üye aidatlarını ve yapılacak bağışları toplamak,

h. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

ı. Denetim Kurulunca kendisine bildirilen aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

i. Terörizm ve radikalleşme ile mücadele alanlarında araştırmalar yapmak üzere, Dernek üyelerinden ve/veya uygun görülecek üye olmayan kişilerden oluşan geçici ve/veya sürekli Araştırma Merkezleri kurmak veya mevcut olan Araştırma Merkezlerini sonlandırmak,

j. Araştırma Merkezlerinin çalışma esas ve prensiplerini belirlemek,

k. Derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak araştırmaların yapılması için kurulan Araştırma Merkezleri için uygun çalışma ortamı sağlamak,

l. Araştırma Merkezlerinin oluşturulmasına, Araştırma Merkezlerinde görevlendirilecek kişilerin belirlenmesine ve gerekirse işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

m. Araştırma Merkezlerinin kaç kişiden teşkil edileceğini belirlemek, Araştırma Merkezlerinin Başkanlarının seçimini yapmak,

n. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda ilave Araştırma Merkezleri, Çalışma Komisyonları, kurullar kurmak veya kaldırmak,                   

o. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

ö. Gerçekleştireceği faaliyetler kapsamında gerçek ve tüzel kişilerle mal ve hizmet alım-satımı, kiralaması yapmaya karar ve onay vermek,

p. Dernek adına banka hesapları açmak, hesapları yönetmek, bu hesapları kapatmak, hesaplardan ayni nakti para aktarımı çekimi yapmak, hesaplara para yatırmak ve gerekli görülen tüm banka işlemlerini yapmak,

r. Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına karar vermek,

s. Dernek adına bildiri, broşür, bülten, dergi vb. yazılı ve görsel yayınların hazırlanmasına ve dağıtılmasına karar vermek.

DENETİM KURULU

Madde 27 - Denetim Kurulunun Teşkili:

a. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oy alan ilk 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

b. Derneğin denetleme organıdır. Bu görevini kanunlara ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Madde 28 - Denetim Kurulunun Çalışma Usulleri:

a. Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yapar. Bir Başkan, bir İdari Denetimci ile bir Mali Denetimci seçer ve Yönetim Kuruluna bildirir.

b. Denetim Kurulu üyelerinin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

(1) Başkan, Denetleme Kurulunun başkanıdır. Tüzük ve yönergelerde belirtilen görevlerin paylaşımı ile yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Mali Denetimci, Derneğin mali konulardaki denetimlerini yapar.

(3) İdari Denetimci, Derneğin idari konulardaki denetimlerini yapar.

c. Denetim Kurulu, olağan toplantılarını yılda en az bir defa Denetim Kurulu Başkanının hazırlayacağı takvime göre yapar. Ayrıca, Başkan veya en az iki Kurul üyesinin yazılı talebiyle ve tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla olağanüstü toplantı düzenleyebilir.

ç. Denetim Kurulu Başkanı başkanlığında ve en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı tutanakları, toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak onaylanmış karar defterine yazılır.

d. Mazeretsiz olarak üst üste iki defa toplantıya veya denetleme faaliyetine katılmayan üyenin Denetim Kurulu üyeliği düşer.

e. Denetim Kurulu asıl üyelerinde istifa vb. sebeplerle eksilme olduğunda, Genel Kurulda alınan oy sayısına göre yapılan sıralama doğrultusunda, eksilen üye sayısı kadar yedek üye göreve çağrılır.

f. Söz konusu eksilmeler sebebiyle, yedek üyelerin de göreve çağırılmasına rağmen, Denetim Kurulu üyelerinin sayısı üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, sırayla Yönetim Kurulu yedek üyelerinden eksilen sayı kadarı göreve çağırılır.

Madde 29 - Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a. Derneğin Tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanları kapsamında çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b. Derneğin demirbaş, muhasebe, yazışma ve sair kayıtlarının mevzuata uygun ve düzenli tutulup tutulmadığını denetlemek,

c. Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışmaları; işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, kanun ve düzenlemelere uygunluk açısından denetlemek,

ç. Yılda en az bir defa, belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesaplarını, mali durumunu ve diğer işlemlerini denetlemek ve denetim raporu tanzim ederek Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak,

d. Denetim esnasında herhangi bir aksaklık tespit edilmesi halinde konunun açıklandığı bir tutanak tanzim ederek gereği için Yönetim Kurulu Başkanına yazılı olarak göndermek,

e. Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırmak,

f. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAL VARLIĞI VE MALİ HÜKÜMLER

Madde 30 - Derneğin Malvarlığı:

a. Dernek Tüzüğüne göre temin edilen her türlü gelir ve ekonomik değerler ile haklar Derneğin malvarlığını teşkil eder.

b. Derneğin üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden doğacak sorumluluklar, Derneğin tüzel kişiliğine aittir.

c.  Üyeler; Dernek mallarının nemalandırılması amacı ile yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir.

ç.  Dernek üyelerinin Derneğin malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları yoktur. Bu nedenle üyelerin şahsi borçlarından dolayı Dernek sorumlu tutulamaz ve Dernek mallarına da başvurulamaz.

d.  Derneğin paraları Türkiye’deki çoğunluk sermayesi milli olan bankalarda Dernek adına açılacak hesaplarda nemalandırılır.

e. Yönetim Kurulu; banka hesabından para çekmek, EFT, havale yapmak, hesap açmak, kapatmak ve internet bankacılığı işlemleri için yönetim kurulu üyelerinden uygun gördüğü kişilere yetki tanımlar, sınırlamalar koyar, derneğin parasını kontrol edecek tedbirleri alır.

f.  Sabit giderler için otomatik ödeme talimatı verilebilir ya da internet bankacılığı imkânlarından istifade edilebilir.

g. Banka hesabının aylık hesap hareketlerini içeren ve banka tarafından düzenlenen belgeler, muhasebe kayıtları ile birlikte muhafaza edilir.

ğ. Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak yapılır.

h. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından harcama kararı verilebilir. Bu şekilde yapılabilecek harcamanın üst limiti Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

ı. Dernek kasasında Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutar kadar nakit para bulundurulabilir.

i. Bu tutar hiçbir zaman Derneğin 30 günlük mutat harcamasından fazla olamaz.

Madde 31-Derneğin Gelirleri:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a. Üye Aidatı: Üyelerden bir defaya mahsus giriş ödentisi ile yılda bir defa yıllık üyelik aidatı alınır. Bu miktarları belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

b. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, fuar, festival, seminer, panel, eğitim, kurs ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

ç. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

e.  Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

f.  Diğer gelirler.

Madde 32-Ücret, Ödenek, Yolluk ve Tazminatlar:

a. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile ödenek, yolluk ve tazminatlar ve ödeme esasları Genel Kurul tarafından tespit edilir.

b.  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

c.   Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 33- Defter tutma esasları ve kayıt usulü:

a. Dernek tarafından tutulması zorunlu olan defterler Dernekler Yönetmeliğinin 32’nci maddesine göre düzenlenecektir.

b. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur.

c. Defterler mürekkepli kalemle yazılacaktır.

ç. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilecektir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilecektir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

d. Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

e. Defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

f. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

g. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç, defterin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamayacak ve atlanmayacaktır.

ğ. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

h. Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Madde 34- Kayıt zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

a. İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Madde 35- Dernek Tarafından Tutulacak Defterler:

a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c.  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

ç. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Madde 36- Defterlerin Tasdiki:

a. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

b. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 37- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

Dernek yılsonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenler.

Madde 38- Gelir ve gider belgeleri:

a. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

b. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

c. Alındı belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içermek koşuluyla İçişleri Bakanlığınca oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.

ç. Dernek tarafından bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

d. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak kaydedilir.

e. Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır. Dernek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

f. Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

g. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

ğ. Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üye tarafından imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.

h. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez.

ı. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

i. Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

j. Alındı ve harcama belgeleri; Dernekler Yönetmeliği örneklerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanması suretiyle düzenlenir.

k. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Madde 39 - Yetki Belgesi:

a. Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

b. Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.

c. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin

ç.  Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 40- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 41- Dernek Beyannamesi:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin olarak Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurulur, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 42- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

b. Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

ç. Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ise, yine Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK

Madde 43-Temsilcilik Açma:

a. Yönetimde etkinlik ve hız sağlamak amacıyla, gerekli yasal işlemler yapılmak suretiyle, üyelerin yoğun olarak ikamet ettiği illerde veya yurt dışında temsilcilik açılabilir.

b. Temsilcilikler, Yönetim Kurulu kararıyla açılır.

c. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

ç. Temsilcilikler, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır ve Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yapar.

İÇ DENETİM

Madde 44- İç Denetim:

a. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b. Denetim Kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 45-

a. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanma yapabilir.

b. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 46-

a. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

b. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 47- Fesih Kararı:

a. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

b. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz.

c. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının yarısıdır. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 48 - Tasfiye İşlemleri:

a. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır.

b. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

c. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği” ibaresi kullanılır.

ç. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

d. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

e. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir.

f. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse öncelikle Mehmetçik Vakfına olmadığı takdirde Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

g. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

ğ. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

h. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

GİZLİLİK

Madde 49- Dernek organlarında görev yapan üyeler ve Dernek personeli görevlerini yaparken, üyeler ve aileleri hakkında edindikleri özel bilgileri amacı dışında kullanılamaz ve paylaşamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 50- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu bölümde yer alan geçici maddelerin kapsadığı hususlar, ilk Genel Kurul toplantısında tekrar görüşülerek karara bağlanacaktır.

Geçici Madde 2- İlk Genel Kurul toplantısı düzenleninceye kadar, Genel Kurulun yetki ve sorumluluğunda bulunan hususlarda, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunca salt çoğunluk ile karar alınabilir.

Geçici Madde 3- Giriş ödentisi 50 (elli) TL, üye olunan yıl dâhil her takvim yılı için ödenecek olan yıllık aidat tutarı ise 240 (ikiyüzkırk) TL’dır. Giriş ödentisi ve yıllık aidat tutarı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu kararıyla artırılabilir.

Geçici Madde 4- Ücret, Ödenek, Yolluk ve Tazminatlar:

Yönetim Kurulundaki üyelere, bu görevlerinden dolayı ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere;

- Ulaşım masrafının tamamı (Seyahat vasıtası ve şekli Geçici Yönetim Kurulunca önceden uygun görülmek ve belgelenmek kaydıyla)

- Konaklama giderinin günlük 100 (yüz) TL’na kadar olan kısmı,

- Gündelik harcırah olarak ise 50 (elli) TL ödenir.

Geçici Madde 5- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Genel Yönetim Kurulu aşağıda belirtilmiştir;

 

Bu tüzük 50 (elli) madde ve 5 (beş) geçici maddeden ibarettir.

 

İlginizi Çekebilir

Infografik

2022 Yılı Güvenlik Olayları

/ 08 Ocak 2023

Infografik

2022 Yılı Mayıs Ayı Güvenlik Olayları

TERAM / 06 Haziran 2022